Код:
<div class="an-element">
  <ul class="tabs" align="right">
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab01" class="active"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/36030.png" alt="UA" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
    <li style="display: inline;">
      <span data-tab="tab02"><img src="http://forumstatic.ru/files/0017/9f/56/19878.png" alt="RU" style=" cursor: pointer;"></span>
    </li>
  </ul>
  <div class="tab-content tab01 default">
<center>РЕЄСТРАЦІЯ</center><br>
1. Реєструйте логіни кирилицею або латинкою, без смайлів, спеціальних символів та сходинок.<br>
2. Ви реєструєте профіль гравця, а не персонажа. Один гравець може мати лише один профіль. Якщо вам набрид ваш логін, не заводьте новий профіль, а просто напишіть нове ім’я адміністратору – він його вам змінить.<br>
3. До того, як вас приймуть на форум, ви можете залишати дописи лише у темі з питаннями гостей, флудових темах та у темі власної візитівки.<br>
4. Назву та перше повідомлення теми, де знаходиться ваша візитівка, ви оформлюєте за <a href="http://ufo.rolebb.com/viewtopic.php?id=15#p25">шаблоном</a>. Надалі цю тему ви можете використовувати як вважаєте за потрібне: наприклад, збирати там аватари ваших персонажів, публікувати їхні біографії, занотовувати ідеї для ігор, вести облік активних та зіграних ігор, розміщувати заявки на потрібних вам персонажів тощо.<br><br>
<center>ОФОРМЛЕННЯ ПОФІЛЮ</center><br>
1. На форумі прийнято єдиний розмір аватарів 180 на 180 пікселів. Аватар не має містити провокативних зображень та суперечити правилам платформи.<br>
2. В іграх ми закликаємо вас використовувати скрипт маски, який встановлено на форум. Ми детально описали, як користуватися цим скриптом, <a href="http://ufo.rolebb.com/viewtopic.php?id=2#p14">тут</a>. В ігрових розділах обов'язковою є зміна аватара та логіна, використання статусу та особистого звання - на бажання гравців.<br>
3. Не розміщуйте у підписі рекламу на інші ресурси та не вішайте завелику графіку.<br><br>
<center>ЗОНА ГРИ</center><br>
1. В межах форуму є лише пасивний мастеринг, це означає, що вигадують ідеї та шукають партнерів для їхнього втілення самі гравці. Водночас у рамках окремих квестів це може змінюватися.<br>
2. На форумі гра ведеться за епізодами. Теми для гри створюють самі гравці. Для епізодів існує єдиний шаблон шапки, побачити який можна тут. Також ми просимо попереджати у шапці про запланований контент, що може викликати негативну реакцію або спогади у інших гравців форуму, зокрема про графічне зображення сексу та будь-якого насильства.<br>
3. Необхідно використовувати теги у епізодах, щоб спростити пошук ігор певної тематики, рейтингу тощо. Більше про це – <a href="http://ufo.rolebb.com/viewtopic.php?id=5">тут</a>.<br>
4. Використані зображення для аватарів (фото або арт), мова, якою записані імена персонажів, час, особа, в якій ведеться гра, а також використання bb-тегів мають бути однотипними в межах одного епізоду. Домовляйтеся про ці деталі завчасно.<br>
5. Швидкість відпису на форумі не є встановленою та визначається за бажанням гравців перед кожним конкретним епізодом.<br>
6. На форумі діє система квестів – серії епізодів, пов’язаних одним сюжетом, персонажами, реаліями світу і т.д. Більше прочитати про те, як вони працюють, можна <a href="http://ufo.rolebb.com/viewtopic.php?id=12">тут</a>. У рамках квесту один з гравців, що його грають, бере на себе роль майстра, приймає основні рішення та вирішує суперечливі моменти. У разі, коли гравці не можуть домовитися між собою, та в разі конфлікту між гравцями та майстром квесту, адміністрація форуму бере на себе роль посередника та допомагає вирішити конфлікт у процесі перемовин.<br>
7. Крім розділів для ігор за фандомами та ігор за оригінальними ідеями, також існує розділ іншомовних ігор – у ньому можна грати будь-якою мовою, крім української.<br>
8. Просимо своєчасно повідомляти про епізоди, які ви дограли, у відповідній темі. Адміністратор закриє їх та перенесе до архіву.<br><br>
<center>ПОЗА ГРОЮ</center><br>
1. Ми не обговорюємо політику, релігію та інші подібні чутливі теми.<br>
2. Стосунки між персонажами не тотожні стосункам між гравцями. Не виносьте персонажні конфлікти поза гру.<br>
3. Спілкування у зоні поза грою може вестися будь-якою мовою.<br>
4. Розділи блогів та майстерень відкриті для всіх, хто бажає, та не мають обмежень за темами крім тих, що вже були озвучені вище.</div>
  <div class="tab-content tab02">
   <center>РЕГИСТРАЦИЯ</center><br>
1. Регистрируйте логины кириллицей или латиницей, без смайлов, специальных символов и лесенок.<br>
2. Вы регистрируете профиль игрока, а не персонажа. У одного игрока может быть только один профиль. Если вам надоел ваш логин, не заводите новый профиль, а просто напишите новое имя администратору - он его вам изменит.<br>
3. До того, как вас примут на форум, вы можете оставлять сообщения только в теме с вопросами гостей, флудовых темах и в теме собственной визитки.<br>
4. Название и первое сообщение темы, где находится ваша визитка, вы оформляете по <a href="http://ufo.rolebb.com/viewtopic.php?id=15#p25">шаблону</a>. В дальнейшем эту тему вы можете использовать так, как считаете нужным: например, собирать там аватары ваших персонажей, публиковать их биографии, сохранять идеи для игр, вести учет активных и сыгранных игр, размещать заявки на нужных вам персонажей и т.д.<br><br>
<center>ОФОРМЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ</center><br>
1. На форуме принят единый размер аватаров 180 на 180 пикселей. Аватар не должен содержать провокационных изображений и противоречить правилам платформы.<br>
2. В играх мы призываем вас использовать скрипт маски, который установлен на форум. Мы детально описали, как пользоваться этим скриптом, <a href="http://ufo.rolebb.com/viewtopic.php?id=2#p14">тут</a>. В игровых разделах обязательна смена аватара и логина, использование статуса и личного звания - по желанию игроков.<br>
3. Не ставьте в подпись рекламу на посторонние ресурсы и не вешайте слишком большую графику.<br><br>
<center>ИГРОВАЯ ЗОНА</center><br>
1. В рамках форума есть только пассивный мастеринг, это значит, что придумывают идеи и ищут партнеров для их воплощения сами игроки. В то же время в рамках отдельных квестов это может меняться.<br>
2. На форуме игра ведется по эпизодам. Темы для игры создают сами игроки. Для эпизодов существует единый шаблон шапки, увидеть который можна тут. Также мы просим предупреждать в шапке о запланированном контенте, который может вызвать негативную реакцию или воспоминания у других игроков форума, в частности, о графическом изображении секса и любого насилия.<br>
3. Необходимо использовать теги в эпизодах, чтобы упростить поиск игр определенной тематики, рейтинга и т.д. Больше об этом - <a href="http://ufo.rolebb.com/viewtopic.php?id=5">тут</a>
<br>
4. Используемые изображения для аватаров (фото или арт), язык, которым записаны имена персонажей, время, лицо повествования, а также использование bb-тегов должны быть однотипными в рамках одного эпизода. Договаривайтесь об этим деталях заблаговременно.<br>
5. Скорость отписи на форуме не установлена и определяется по желанию игроков перед каждым конкретным эпизодом.<br>
6. На форуме действует система квестов - серии эпизодов, связанных одним сюжетом, персонажами, реалиями мира и т.д. Больше прочитать о том, как они работают, можно <a href="http://ufo.rolebb.com/viewtopic.php?id=12">тут</a> . В рамках квеста один из игроков, которые играют его, берет на себя роль мастера, принимает основные решения и решает спорные моменты. В случае, когда игроки не могут договориться между собой, и в случае конфликта между игроками и мастером квеста, администрация форума берет на себя роль посредника и помогает решить конфликт в ходе переговоров.<br>
7. Помимо разделов для игр по фандомам и игр по оригинальным идеям, также существует раздел иноязычных игр - в нем можно играть на любых языках, кроме украинского.<br>
8. Просим своевременно сообщать об эпизодах, которые вы доиграли, в соответствующей теме. Администратор закроет их и перенесет в архив.<br><br>
<center>ВНЕ ИГРЫ</center><br>
1. Мы не обсуждаем политику, религию и другие подобные чувствительные темы.<br>
2. Отношения между персонажам не тождественны отношениям между игроками. Не выносите персонажные конфликты за пределы игры.<br>
3. Общение в зоне вне игры может вестись на любом языке.<br>
4. Разделы блогов и мастерских открыты для всех желающих, в них нет ограничений по темам помимо тех, что уже были озвучены выше.
</div>